Algemene voorwaarden

Iedere opdracht zowel telefonisch, schriftelijk of per mail wordt uitgevoerd volgens
onderstaande voorwaarden:

 1. Onze offertes blijven max 1 maand geldig.
 2. Bijgeleverde ontwerpen zijn geen bindende weergave van de geplande installatie
 3. Klachten omtrent geleverde goederen of gepresteerde diensten moeten ons
  schriftelijk kenbaar gemaakt worden binnen de 24u na levering. Na deze termijn
  zijn geen klachten meer ontvankelijk.
 4. Klachten omtrent onze rekeningen en facturen dienen schriftelijk te gebeuren
  binnen de 8 dagen na factuurdatum. Na deze termijn zal de factuur geacht
  worden te zijn aanvaard.
 5. Toestemming tot het plaatsen van foto’s en video’s op sociale media.
 6. De geleverde goederen blijven onze eigendom tot na de volledige betaling ervan.
 7. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, zijn al onze facturen
  contant betaalbaar. Bij niet betaling op de vervaldag zal van rechtswege en
  zonder dat hiertoe een ingebrekestelling vereist is, een verwijlintrest
  aangerekend worden van 1% per maand. Bij niet betaling op de vervaldag zal
  bovendien- na schriftelijke ingebrekestelling- het factuurbedrag vermeerderd
  worden met 15% met een minimum van 250EURO. Ten titel van conventionele
  en forfaitaire schadevergoeding.
 8. Sanitaire voorzieningen en elektriciteitswerken zitten niet in de prijs inbegrepen.
 9. Verticaal transport is niet in de prijs inbegrepen, tenzij vermeld.
 10. In geen geval kan een gebrek in de geleverde zaak of aanneming aanleiding geven
  tot vergoeding van de rechtstreekse en/of onrechtstreekse schade, daaronder
  o.m begrepen gevolgschade, gederfde winst of andere, die de klant of een derde
  zou lijden.
 11. Bij eventuele betwistingen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement van
  de maatschappelijke zetel bevoegd.
 12. Als de werken meer dan 6 maanden na de orderbevestiging uitgevoerd worden
  of als de klant de voorziene leveringsdatum wijzigt, hebben wij het recht onze
  prijzen te verhogen in verhouding tot stijgingen van de kostprijs van materialen,
  diensten of loonkosten en/of onze prijslijst.
 13. De leveringstermijnen worden slechts ter informatie gegeven, een vertraging in
  de levering kan in geen geval recht geven op nietigverklaring van een bestelling
  en kan geen enkele aanleiding geven tot het eisen van een schadevergoeding.
 14. * Interieur vanesch past een herzieningsclausule toe inzake onvoorziene
  omstandigheden.
  *Herzieningsclausule:
  Onze offerte houdt rekening met omstandigheden en maatregelen die gekend en van
  kracht zijn op de 10de dag voor datum van de offerte.
  Indien er zicht later omstandigheden en maatregelen zouden voordoen die
  onvoorzienbaar waren of die een geval van overmacht vormen en die de contractuele
  voorwaarden beïnvloeden, hebben beide partijen de mogelijkheid om een herziening (
  zoals termijnverlenging en/of het verdelen van de meerkost )van deze voorwaarden te
  vragen.
  In voorkomend geval zijn de partijen verplicht om deze omstandigheden en maatregelen
  zo snel mogelijk aan elkaar schriftelijk ( vb aangetekende zending, mail, werfverslagen,
  dagboek der werken, sms,… ) te melden en verbinden zij zich ertoe om ter goeder trouw
  onderhandelingen te voeren en deze binnen een redelijke termijn te beëindigen.
  Wanneer daarboven, naast alinea 2 van huidig artikel, voormelde omstandigheden en
  maatregelen een onderbreking van de werken tot gevolg hebben, wordt de
  uitvoeringstermijn geschorst voor de duur van de onderbreking vermeerderd met de
  tijd die nodig is om der werf weer op te starten